Nyheter

Publicerat den 07/07/2017 - 16:04

Se filmen som Karolinska Institutet har producerat om STAD!

Här intervjuas forskargruppsledare och STADs enhetsschef Johanna Gripenberg. I filmen berättar Johanna om STAD och verksamheten som bedrivs inom alkohol- och drogprevention. I filmen träffar ni även STADs medarbetare Kamilla Nylund, Frida Bergenblad, Tobias Elgán och Erik von Essen.

https://youtu.be/D3XuO-f-u9Q 

Publicerat den 06/26/2017 - 10:41

STAD har påbörjat rekryteringen till en studie som ska öka kunskapen om unga vuxna som regelbundet besöker klubbar och festivaler där det spelas elektronisk dansmusik. Tillsammans med forskare i Italien, Nederländerna, Belgien och Storbritannien ska olika studier genomföras, alla med fokus på elektronisk dansmusik och besökarnas förhållande till alkohol och narkotika.

Electronic Music Scene Survey, EMSS, är det första delprojektet som nu pågår. Målsättningen är att nå 10 000 personer i åldern 18-34 i de fem aktuella länderna med en web-enkät. Efter 1 år kommer samma enkät genomföras igen med ett urval av svarspersonerna för att se ev skillnader. Studien hittar man på: www.emssurvey.eu

I Sverige och Belgien ska en del-studie genomföras där utandnings-prov ska samlas in från besökare på klubbar och festivaler. Genom att samla in utandings-luft kan vi anslysera vilka narkotiska substanser som förekommer och vi kan även jämföra med hur man svarar på självsvars-enkäter som genomförs samtidigt som utandningsluften samlas in. Tidigare studier har visat att under-rapporteringen är stor och OM det är så även i denna målguppen i Sverige och Belgien så hoppas studien kunna ge svar på VARFÖR man under- eller överrapporterar sitt bruk av narkotika.

Bakgrunden till forskningsprojektet ALAMA-Nightlife är en oro för att ett ökat bruk av Ecstasy/MDMA i Europa. Denna ökning innebär både nya målgrupper men också en ökad variation av substanser, att styrkan varierar och att risken för skador och dödsfall ökar. Läs gärna i senaste numret av Alkohol & Narkotika artiklen "MDMA gör comeback". Enligt SVT så har också Ecstasy/MDMA nyligen krävt ett dödsoffer i Stockholm.

Läs mer på STADs hemsida om ALAMA-Nightlife som finansieras av FORTE.

Läs också mer i svenska VICE om Hur du kan hjälpa till att göra klubben säkrare.

 

Publicerat den 06/14/2017 - 09:59

Idag (läs 13 juni 2017) har Systembolaget presenterat Alkoholrapporten 2017. Rapporten ger en lättillgänglig uppdatering av vad som händer på alkoholområdet med bland annat aktuell forskning, nya statistik och trender i konsumtion - och ett särskilt fokus på alkohol och barn. STADs chef Johanna Gripenberg är intervjuad i rapporten om hur folkhälsan skulle påverkas om alkoholmonopolet skulle avskaffas.

Ta del av hela rapporten på Systembolagets hemsida eller som pdf!

Publicerat den 05/30/2017 - 16:52

Alkoholkonsumtionen och berusningsnivån bland studenter som besöker fester vid svenska universitet och högskolor är hög. Hela 74 procent av studenterna har alkoholvanor som innebär risk för fyskiska, psykiska eller sociala skador. Det visar en ny rapport från IQ. Rapporten bygger på en blåsstudie bland över 600 studenter vid svenska lärosäten där även alkoholvanorna bland deltagarna undersökts. Studien har genomförts av IQ tillsammans med STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem).

Läs hela pressmeddelandet här: PDF iconPressmeddelande - Tre av fyra studenter riskkonsumerar alkohol .pdf

Läs hela rapporten här: PDF iconIQ rapport 2017-2 Berusningsdrickande i studentlivet.pdf

Publicerat den 05/30/2017 - 11:27

Under 2016 genomförde STAD med medel från Folkhälsomyndigheten ett förberedande forskningsprojekt med det långsiktiga målet att utveckla ett systematiskt alkohol- och drogförebyggande arbete i samarbete med ungdomsmottagningar i Stockholm. Folkhälsomyndigheten har beviljat fortsatta medel till projektet under 2017-2019.

Några av Stockholms ungdomsmottagningar medverkade i kartläggningsarbetet under 2016, dels genom att delta i intervjuer och dels genom att hjälpa oss med en enkätundersökning bland besökande ungdomar. Dessa intervjuer och enkäter har sedan analyserats med syfte att identifiera behov och utvecklingsvägar avseende systematisering kring alkohol- och drogförebyggande arbete. En rapport kommer att vara tillgänglig i början av hösten 2017.

Analyserna resulterade i tre utvecklingsområden som alla har sin grund i kartläggningsarbetet. De två första områdena avser:

I. Standardiserad kunskapsbas gällande alkohol och droger där syftet är att ta fram en kort utbildning för personalen t.ex. genom föreläsning, e-utbildning eller skriven information.

II. Samarbete med skolan där syftet är att systematisera den information kring alkohol och droger som används vid studiebesök av grundskolans årskurs 8.

Den tredje delen av arbetet under 2017-2019 kommer att utgöras av en randomiserad studie av en webbaserad intervention riktad till unga högkonsumenter av alkohol. Det är en kort webbaserad intervention med integrerad återkoppling kring alkoholkonsumtion och alkoholrelaterat sexuellt riskbeteende. Målgruppen för effektstudien är unga vuxna i åldersgruppen 18-23 år.

 

Finansiering: Projektet finansieras av Folkhälsomyndigheten.

För mer information, kontakta Anna Strandberg eller Pia Kvillemo.