Nyheter

Publicerat den 12/18/2017 - 11:51

Ny kartläggning visar på behovet av förstärkta alkohol- och drogförebyggande insatser med fokus på sexuell hälsa.

I en ny enkätundersökning bland unga som besöker ungdomsmottagningar i Stockholms län visar att de är en riskgrupp beträffande alkohol- och drogkonsumtion och relaterade problem. Hälften av de som deltog i undersökningen har under alkoholpåverkan låtit bli att använda skydd när de haft sex, drygt 40% har glömt att använda skydd och 40% har haft sex som de ångrat efteråt.

–Trots minskad alkoholkonsumtion bland unga generellt är alkoholrelaterade problem fortfarande högst aktuellt och ungdomsmottagningarna en viktig arena för att förebygga dem, säger Pia Kvillemo, forskare på STAD och en av dem som står bakom studien.

Enkätundersökningen som genomfördes vid 11 ungdomsmottagningar och besvarades av 328 besökare i åldern 15-27 år visar också att drygt 40% har använt någon annan drog än alkohol och att 16% haft sex när de varit drogpåverkade.

Arbetet på ungdomsmottagningar är i huvudsak inriktat på sexualitet och samlevnad men mottagningarna gör också viktiga insatser för ungas psykiska hälsa, för vilken alkohol och droger kan vara betydande riskfaktorer. Under 2016 genomförde STAD en kartläggning med det långsiktiga målet att utveckla det alkohol- och drogförebyggande arbetet i samarbete med ungdomsmottagningar i Stockholms län. Ett flertal ungdomsmottagningar medverkade, dels genom att personalen intervjuades, dels genom att personal i samarbete med STAD genomförde en enkätundersökning bland ungdomsmottagningarnas besökare. Resultaten visar att personalen vid ungdomsmottagningarna ser ett tydligt samband mellan alkoholkonsumtion och att utsätta sig för risker i samband med sex, men också att alkohol- och drogkonsumtion och sexuellt riskbeteende kan vara uttryck för en underliggande psykisk problematik.

Utifrån kartläggningens resultat kommer STAD i samarbete med ungdomsmottagningarna att arbeta vidare för att utveckla det förebyggande arbetet med alkohol, droger och sexuell hälsa i fokus.

– STAD arbetar alkohol-och drogförebyggande på flera arenor, exempelvis på krogar, fotbollsarenor och i primärvården. Ungdomsmottagningarna är en arena som vi ser som mycket viktig i ett förebyggande arbete eftersom man där framför allt når unga kvinnor som i andra sammanhang riskerar att inte uppmärksammas, säger Johanna Gripenberg, chef för STAD.

Kartläggningen visar också att det bland ungdomsmottagningarnas personal finns ett intresse för ny kunskap om alkohol och droger och hur man bäst kan arbeta för att stödja ungdomar och unga vuxna som besöker mottagningarna.

– Vi tittar bland annat på möjligheten att ta fram en webbaserad vägledning om alkohol och droger riktad till ungdomsmottagningarnas personal och ett program mot alkoholkonsumtion och sexuellt riskbeteende bland unga, säger Pia Kvillemo.

 

Vill du läsa rapporten kan du göra det här: PDF iconSTAD Rapport 61 UM.pdf

Studien finansierades med medel från Folkhälsomyndigheten.
 

För ytterligare information:

Pia Kvillemo, forskare på STAD, telefon 070 673 48 64 alt pia.kvillemo@sll.se

Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD, telefon 070-484 88 64 alt johanna.gripenberg@sll.se

Publicerat den 11/22/2017 - 11:25

Jämfört med den blåsstudie som genomfördes 2015 bland besökare på Friends Arena och Tele2 Arena inom ramen för Fotboll utan Fylla visar helt nya siffror från 2017 års mätning att andelen kraftigt berusade personer har sjunkit med 40 procent i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelat allsvenska fotbollsmatcher. Resultatet från skådespelarstudien som genomförts i år visar även att andelen kraftigt berusade personer som nekats inträde på arenorna har ökat med 154 procent och att andelen kraftigt berusade personer som nekats att köpa alkohol inne på arenorna har ökat med 78 procent jämfört med 2015.

I början av 2016 lanserades satsningen Fotboll utan Fylla där IQ och STAD tillsammans med de allsvenska fotbollsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby arbetar för att skapa en ännu bättre fotbollsupplevelse genom att minska andelen kraftigt berusade personer i samband med fotboll. Årets blåsstudie genomfördes bland 2514 besökare på Tele2 Arena och Friends Arena i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelat 8 allsvenska matcher under fotbollssäsongen 2017. Årets skådespelarstudie genomfördes i samband med 6 allsvenska matcher under fotbollssäsongen 2017.

– Att vi redan efter så pass kort tid kan se så stora förändringar när det gäller exempelvis andelen kraftigt berusade personer är otroligt roligt. Det tyder på att sättet vi jobbar på, i kombination med det stora engagemang och hårda arbete från alla inblandade i Fotboll utan Fylla, fungerar, säger Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD.

STAD och IQ har tillsammans med AIK, Djurgården och Hammarby ett nära samarbete med bland annat Stockholm Live (som driver Friends Arena och Tele2 Arena) och restauratörerna på respektive arena, Operakällaren och Levy restaurants.

Inom ramen för Fotboll utan Fylla har det genomförts flera olika konkreta åtgärder, exempelvis:
- Bättre samverkan och tätare kommunikation mellan alla berörda parter.

- En anpassad utbildning i ansvarsfull alkoholservering till krogpersonal utanför arenorna samt till serveringsansvarig och entrépersonal vid respektive arena.

- Cirka 1300 personer från klubbarna, restauratörerna och arenorna har genomfört en nyutvecklad webbutbildning kring ansvarsfull alkoholservering.

- En fördjupad utbildning kring frågor kopplat till alkohol bland anställda med personalansvar från klubbarna, arenorna och restauratörerna.

- Resultaten från både blås- och skådespelarstudien visar att arbetet som genomförts i Fotboll utan Fylla har haft effekt. Att andelen kraftigt berusade personer har sjunkit med 40 procent är fantastiskt och jag tror verkligen att detta kommer resultera i en ännu bättre fotbollsupplevelse för besökarna, säger Anna Kervall, tf vd på IQ.


AIK, Djurgården och Hammarby ser en rad fördelar med att synen på alkohol i samband med fotboll förändras.
– Det är oerhört glädjande att det arbete vi genomfört tillsammans med övriga parter inom Fotboll utan Fylla redan gett så positiva resultat. Nu har vi en metod som vi vet fungerar och även om resultaten redan är väldigt positiva finns det fortfarande saker som behöver förbättras ytterligare, säger Henrik Kindlund, vd Hammarby Fotboll.

– Jag är övertygad om att arbetet inom Fotboll utan Fylla förändrat attityden till alkohol i samband med fotboll, inte bara hos alla som jobbar med satsningen utan även hos våra besökare. Att ta en öl eller två i samband med fotboll är helt ok men jag tror att alla håller med om att kraftigt berusade personer inte bidrar till varken bättre stämning eller tryggare arrangemang, säger Henrik Berggren, vd Djurgården Fotboll.

– Engagemanget som alla parter inom Fotboll utan Fylla visat då man jobbat med att förändra synen på alkohol i samband med fotboll har varit fantastiskt. Fotboll utan Fylla handlar inte om att torrlägga fotbollen utan om att skapa en så positiv fotbollsupplevelse som möjligt för så många som möjligt och de stora positiva förändringarna vi redan ser visar att vi är på rätt väg, säger Henrik Koch, säkerhetschef AIK Fotboll.

Faktablad kring blåsstudien

Faktablad kring skådespelarstudien

För ytterligare information:
Henrik Kindlund, vd Hammarby Fotboll, telefon 0702-56 64 44 alt mail.
Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD, telefon 070-484 88 64 alt mail.
Anna Kervall, tf vd IQ telefon 072-542 27 06 alt mail.
Henrik Berggren, vd Djurgården Fotboll, telefon 070-942 13 81 alt mail.
Stefan Mellerborg, informationsansvarig AIK Fotboll, telefon 070-431 12 76 alt mail

 

*Blås- och skådespelarstudien har finansierats med medel från Folkhälsomyndigheten och Systembolagets råd för alkoholforskning.
 
 
Publicerat den 10/11/2017 - 15:27

Det nationella antidopningsnätverket PRODIS anordnar uppmärksamhetsvecka mot dopning. Syftet med veckan är att uppmärksamma det antidopningsarbetet som cirka 600 träningsanläggningar i över 100 kommuner i Sverige gör.

Läs hela pressmeddelandet genom att klicka på länken nedan:

https://www.mynewsdesk.com/se/stockholms-laens-sjukvaardsomraade/pressreleases/nationell-uppmaerksamhetsvecka-mot-dopning-2200232

 

Publicerat den 09/25/2017 - 16:51

Förra veckan var två medarbetare på STAD och presenterade på konferensen European Society for Prevention Research (EUSPR) i Wien. Fokus på konferensen var framför allt kvalitet på preventionsarbetet, och vikten av samverkan med nyckelaktörer. Det som presenterades var en 20-årsuppföljning av STAD-metoden, samt hur förebyggande arbete kring sexuellt riskbruk kopplat till alkohol- och droganvändande kan stärkas på svenska ungdomsmottagningar.

                 

Publicerat den 09/01/2017 - 15:50

Nu har en ny artikel publicerats i den vetenskapliga tidskriften Sports Medicine - Open. Artikeln är skriven av forskare på STAD och handlar om droganvändande bland gymbesökare.

Klicka på länken för att läsa: https://sportsmedicine-open.springeropen.com/articles/10.1186/s40798-017-0098-8