Anhörigskolan

 

Anhörigskolan på STAD

STAD bedriver gruppverksamhet för anhöriga till personer med alkohol- eller drogproblem på uppdrag av beställarenheten och har sedan starten -95 haft 142 grupper med ca1450 deltagare. Från början var det övervägande kvinnor som under lång tid varit gifta eller sammanboende med en alkoholist. En förskjutning har skett mot allt fler yngre deltagare, ofta barn som växt upp i familjer med alkoholproblem, men antalet föräldrar till ungdomar som har alkohol- och/eller drogproblem har också ökat.  Andelen män är fortfarande ca 10 -20%.

Anhörigskolan erbjuds till den som är oroad över någon anhörigs eller närståendes alkohol- narkotika- eller läkemedelsproblem. Man kan vara förälder, maka/make, vuxet barn, syskon, sambo eller nära vän. Allt fler hittar oss via internet, men många har rekommenderats via primärvården, lokala beroendemottagningar eller tipsats av vänner som gått kursen.

Personer över 20 år, bosatta i Stockholmsområdet, är välkomna att delta.

Utbildningen hålls i STADs lokaler vid Centrum för Psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69. Anmälan sker via telefon 070-484 25 82 eller mail till Unda Lönnqvist.
 

Anhörigskolans målsättning är:

 • Att förmedla kunskap om hur alkohol och droger påverkar oss medicinskt, psykologiskt och socialt
 • Att öka insikten om hur beroendet påverkar närstående
 • Att ge redskap för hur anhöriga kan förbättra sin egen situation och samtidigt hjälpa sin närstående på bästa sätt
 • Att få träffa andra anhöriga och utbyta erfarenheter med dem

Hur går det till?

Utbildningen i Anhörigskolan sker i grupp om 8-10 deltagare. Kursen anordnas tre gånger per termin. För exakta tider klicka här  En kurs omfattar ca 18 timmar och pågår under en hel lördag och fyra kvällar med en veckas intervall.

Gruppledare är Unda Lönnqvist och Åke Lundkvist.

Innehåll:

 • Vad händer i hjärnan när man tillför alkohol och droger?
 • Sjukdomsbegreppet
 • Beroendeutvecklingen och medberoende
 • Familjesystemet, olika roller
 • Konsekvenser för mig – fördjupning kring medberoende
 • Känslor: skuld, skam, sorg och förlust, vrede
 • Att tillfriskna: sluta kontrollera, olika sätt att be om hjälp, självhjälpsgrupper
 • Litteraturförslag

Utvärdering:

Kursdeltagarna fyller i en enkät när de kommer till Anhörigskolan och en liknande enkät när de slutar kursen. Många deltagare beskriver hur de genom kursen ökat sin självständighet från den missbrukande och fått större insikt i missbruksproblematiken. Den egna självkänslan har stärkts, kontrollbehovet har minskat och de har börjat prata mer om beroendet med andra och med missbrukaren. Man värdesätter att få träffa andra som befinner sig i en liknande situation.