Nyheter

Publicerat den 06/14/2017 - 09:59

Idag (läs 13 juni 2017) har Systembolaget presenterat Alkoholrapporten 2017. Rapporten ger en lättillgänglig uppdatering av vad som händer på alkoholområdet med bland annat aktuell forskning, nya statistik och trender i konsumtion - och ett särskilt fokus på alkohol och barn. STADs chef Johanna Gripenberg är intervjuad i rapporten om hur folkhälsan skulle påverkas om alkoholmonopolet skulle avskaffas.

Ta del av hela rapporten på Systembolagets hemsida eller som pdf!

Publicerat den 05/30/2017 - 16:52

Alkoholkonsumtionen och berusningsnivån bland studenter som besöker fester vid svenska universitet och högskolor är hög. Hela 74 procent av studenterna har alkoholvanor som innebär risk för fyskiska, psykiska eller sociala skador. Det visar en ny rapport från IQ. Rapporten bygger på en blåsstudie bland över 600 studenter vid svenska lärosäten där även alkoholvanorna bland deltagarna undersökts. Studien har genomförts av IQ tillsammans med STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem).

Läs hela pressmeddelandet här: PDF iconPressmeddelande - Tre av fyra studenter riskkonsumerar alkohol .pdf

Läs hela rapporten här: PDF iconIQ rapport 2017-2 Berusningsdrickande i studentlivet.pdf

Publicerat den 05/30/2017 - 11:27

Under 2016 genomförde STAD med medel från Folkhälsomyndigheten ett förberedande forskningsprojekt med det långsiktiga målet att utveckla ett systematiskt alkohol- och drogförebyggande arbete i samarbete med ungdomsmottagningar i Stockholm. Folkhälsomyndigheten har beviljat fortsatta medel till projektet under 2017-2019.

Några av Stockholms ungdomsmottagningar medverkade i kartläggningsarbetet under 2016, dels genom att delta i intervjuer och dels genom att hjälpa oss med en enkätundersökning bland besökande ungdomar. Dessa intervjuer och enkäter har sedan analyserats med syfte att identifiera behov och utvecklingsvägar avseende systematisering kring alkohol- och drogförebyggande arbete. En rapport kommer att vara tillgänglig i början av hösten 2017.

Analyserna resulterade i tre utvecklingsområden som alla har sin grund i kartläggningsarbetet. De två första områdena avser:

I. Standardiserad kunskapsbas gällande alkohol och droger där syftet är att ta fram en kort utbildning för personalen t.ex. genom föreläsning, e-utbildning eller skriven information.

II. Samarbete med skolan där syftet är att systematisera den information kring alkohol och droger som används vid studiebesök av grundskolans årskurs 8.

Den tredje delen av arbetet under 2017-2019 kommer att utgöras av en randomiserad studie av en webbaserad intervention riktad till unga högkonsumenter av alkohol. Det är en kort webbaserad intervention med integrerad återkoppling kring alkoholkonsumtion och alkoholrelaterat sexuellt riskbeteende. Målgruppen för effektstudien är unga vuxna i åldersgruppen 18-23 år.

 

Finansiering: Projektet finansieras av Folkhälsomyndigheten.

För mer information, kontakta Anna Strandberg eller Pia Kvillemo.

Publicerat den 05/12/2017 - 10:09

STADs chef Johanna Gripenberg har tillsammans med tio andra forskare i ett internationellt forskarlag från Australien, Finland, Kanada, Storbritannien och USA undersökt frågan: " Hur skulle folkhälsan påverkas av en privatisering av det svenska detaljhandelsmonopolet?"

Resultaten visar att ett avskaffande av alkoholmonopolet skulle leda till en betydande ökning av alkoholkonsumtionen i Sverige, av alkoholrelaterade skador, samt ökade ekonomiska kostnader. Detta eftersom en privatisering i regel leder till en minskning av det lägsta priset på alkohol, en ökning av antalet butiker som säljer alkohol, samt till en ökad marknadsföring av alkohol. 

En sammanfattning av rapporten kan läsas här 

Läs Systembolagets pressmeddelande här

Läs Accents artikel om rapporten här

Läs Drugnews artikel om rapporten här

 

 

 

Publicerat den 05/05/2017 - 15:53

Onsdag 3 maj, anordnade STAD tillsammans med det nationella nätverket PRODIS ett seminarium med fokus på dopning. TV-profilen Jonas Karlsson och folkhälsochefen Johan Öhman gav tillsammans en tankeväckande föreläsning om dopning kopplat till idrott, folkhälsa och attityden i samhället i stort. Intressanta diskussioner fördes om skeva kroppsideal och normer, hur långt vi är beredda att gå för att uppnå den perfekta kroppen, samt svårigheter att avgöra var gränsen för fusk går.

Det var en uppskattad eftermiddag med cirka 60 personer från olika organisationer som hade samlats för att lyssna!