Ungdomsmottagningar

Under 2016 genomförde STAD med medel från Folkhälsomyndigheten ett förberedande forskningsprojekt med det långsiktiga målet att utveckla ett systematiskt alkohol- och drogförebyggande arbete i samarbete med ungdomsmottagningar i Stockholms län. Folkhälsomyndigheten har beviljat fortsatta medel till projektet under 2017-2019.

 

Tolv av Stockholms drygt 30 ungdomsmottagningar medverkade i kartläggningsarbetet 2016 genom att delta i intervjuer och förmedla enkäter till unga som besökte mottagningarna. Insamlat material har analyserats i syfte att identifiera behov och utvecklingsvägar och resultaten har sammanställts i en rapport.

 

Inom projektet planeras nu framtagande av en webbaserad vägledning för personal vid ungdomsmottagningarna. Vidare planeras en inteventionsstudie där ett webbaserat alkohol- och drogförebyggande program testas bland ungdomsmottagningarnas besökare.

 

För mer information kontakta: pia.kvillemo@sll.se