100 % Ren Hårdträning

 

                                      100% logo

Den förebyggande arbetsmetoden 100 % Ren Hårdträning utvecklades 2007 av STAD i syfte att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat på träningsanläggningar. Bakgrunden till att arbetet startade var att det uppmärksammades ett behov från träningsanläggningar att kunna arbeta förebyggande mot dopning. Merparten av de insatser som hittills hade gjorts i Sverige för att förebygga användningen av anabola androgena steroider hade haft fokus på attitydförändring bland högstadie- och gymnasieelever och därigenom fanns det ett behov av att utveckla en förebyggande metod för träningsanläggningar som är en högriskmiljö för användning av dessa preparat.

100 % Ren Hårdträning är en metod som bygger på långsiktigt förebyggande arbete mot dopning i samverkan med berörda parter på området, framförallt mellan träningsbranschen, Polisen, Riksidrottsförbundet, Länsstyrelsen, kommuner och regioner. Metoden är utvecklad ur STADs modell för förebyggande insatser i den miljö där probelemet finns som bygger på "Community Based Interventions" (lokalt förebyggande arbete) där forskning och praktik är tätt sammankopplade.

Vårt arbete

Organisation

Arbetet leds av STAD i nära samarbete med träningsanläggningar och övriga samverkanspartners. Till projektet finns ett nationellt nätverk som heter Prevention av dopning i Sverige (PRODIS). I PRODIS ingår representanter från träningsanläggningar, idrottsförbund samt preventionssamordnare från kommuner och regioner.

Utbildning

En viktig del av arbetet består av att utbilda ägare, träningsansvariga och träningsinstruktörer på träningsanläggningar. STAD arrangerar regelbundet en utbildning i antidopningsarbete och arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning. Utbildningen är framtagen i samarbete med sakkuniga samt ansvariga på träningsanläggningar och består av delarna:

  • Anabola androgena steroider – tecken, symptom, medicinska och sociala konsekvenser
  • Policy och handlingsplan
  • Polisens arbete och idrottens antidopingreglemente
  • Kost och kosttillskott
  • Kommunicera antidopning

Hitta utbildningsdatum, länk till Kalendarium — renhardtraning

Diplomering av träningsanläggningar

För att bli diplomerad och erhålla plaketten 100 % GYM ska träningsanläggningen ha uppfyllt följande kriterier:

  • Platschef och antidopningsansvarig (kan vara samma person) ska ha genomgått, och fått godkänt på 100% Ren Hårdtränings antidopningsutbildning
  • Utformat en policy och en handlingsplan mot dopning som gäller alla tränande och all personal
  • Anläggningen ska ha ett samarbete med polisen och/eller Distriktsidrottsförbundet
  • Anläggningen ska ha utsett en antidopningsansvarig
  • Anläggningen ska ha en antidopningspärm

Media/PR

Inom arbetet genomförs regelbundet kampanjinsatser där den nationella uppmärksamhetsveckan som genomförs under vecka 41 varje år är den största insatsen som görs. Kampanjdelen - 100 % ren hårdträning vänder sig primärt till killar mellan 16-25 år som tränar på gym och som befinner sig i en kroppsfixerad miljö där dopningspreparat erbjuder en genväg till bekräftelse, och sekundärt till alla som tränar på gym, crossfit boxar eller annan träningsanläggning som inte är ansluten till en idrottsförening.

Målet med kampanjen är att att få målgruppen att själva bära budskapet genom att väcka opinion om dopning, öka kunskapen om dopning och lyfta upp allt antidopningsarbete som görs runt om i Sverige i samverkan mellan kommuner, regioner och på träningsanläggningar. Med utgångspunkt i träningskulturen förmedlas ett enkelt budskap med syfte att främja och motivera till en ren och dopningsfri träning genom huvudbudskapet "Riktig styrketräning handlar inte om vad man tar utan om vad man ger, alltså 100 %".

Målsättning

Målsättningen under de kommande åren är att sprida metoden till fler träningasanläggningar i Sverige och få fler att samverka mot dopning samt att utveckla metodens effektivitet, tillgänglighet och genomförbarhet och utvärdera dessa delar.

För mer information om arbetet kontakta gärna: info@renhardtraning.com