Rapporter

2023

PDF icon STAD rapport 82 - Utvecklingen av skjutningar och skjutvapenvåld i Järva efter ökad samverkan - En effektutvärdering av arbetsmodellen Trefas

PDF icon STAD rapport 81 - Processutvärdering av Trefas - förstärkt samverkan

PDF icon STAD rapport 80 - Processutvärdering av Group Violence Intervention (GVI) i Järfälla/Upplands-Bro, Huddinge och Uppsala - Delrapport

PDF icon STAD rapport 79 - Upplevelser och erfarenheter av spel om pengar och spelproblem bland män från Mellanöstern - En kvalitativ intervjustudie

PDF icon STAD Rapport 78 - Narkotikasituationen på krogen i sju län - Kartläggning och preventiva insatser

PDF icon STAD rapport 77 - Psykisk ohälsa och riskbeteenden bland elitfotbollsspelare - Kartläggning och preventiva insatser

PDF icon STAD rapport 76 - Polisen och dopningspreventivt arbete - En enkätstudie bland poliser

PDF icon STAD rapport 75 - Möjligheter och hinder för ett effektivt dopningspreventivt arbete - En djupintervjustudie bland poliser

PDF icon STAD rapport 74 - Uppföljning av en digital dopningsutbildning för poliser

2022

PDF icon STAD rapport 73 - Uppföljning av två webbutbildningar i Ansvarsfull Alkoholservering och Krogar mot Knark - Slutrapport av en uppföljning genomförd under hösten 2021

PDF icon STAD rapport 72 - Är en digital version av utbildningen Ansvarsfull Alkoholservering likvärdig den fysiska utbildningen? Slutrapport av en uppföljning under hösten 2021

PDF icon STAD rapport 71 - Ungas uppfattning om cannabis – En intervjustudie bland brukare och icke-brukare

2021

PDF icon STAD rapport 70 - Slutrapport om polisens arbete mot öppna drogscener - En utvärdering av arbetet på Sergels torg och Hässelby torg i Stockholm under 2019-2021

PDF icon STAD rapport 69 - Fotboll utan Fylla - En alkoholpreventiv intervention utvecklad 2015-2017 riktad till allsvenska fotbollsmatcher

PDF icon STAD rapport 68 - Narkotika- och alkoholkonsumtion bland besökare i Stockholms nöjesmiljöer: Självrapportering och biologisk testning

PDF icon STAD rapport 67 - Öppna drogscener - Brott, ordningsstörningar och trygghet vid Sergels torg och Häselby torg

PDF icon STAD rapport 66 - Öppna drogscener - Lägesbild, insatser, utmaningar och möjligheter vid Sergels torg och Hässelby torg

2020

PDF icon STAD rapport 65 - Kan ungdomars tillgänglighet av cigaretter påverkas? Utvärdering av tillsynsmetoden kontrollköp av tobak i Stockholms län

2019

PDF icon STAD rapport 64 - Rökfria Skolgårdar, Omöjligt uppdrag eller rimlig utmaning? En kvalitativ intervjustudie bland ansvariga på lokal nivå

2018

PDF icon STAD rapport 63 - Utvärdering av 100% ren hårdträning - en metod för att förebygga dopning på gym

PDF icon STAD rapport 62 - Droger på krogen - En uppföljning av narkotikasituationen i Stockholms krogmiljö

2017

PDF icon STAD rapport 61 - Alkohol, droger och sexuell hälsa - Utveckling av alkohol- och drogförebyggande arbete i samarbete med ungdomsmottagningar

PDF icon STAD rapport 60 - Vi måste prata - Uppföljning av två preventionsprogram utvecklade av två stadsdelsförvaltningar inom Stockholms stad

PDF icon IQ-rapport 2017:2 - Berusningsdrickande i studentlivet

2016

PDF icon STAD rapport 59 - Samordnad individuell plan (SIP) - En uppföljande studie av en utbildningsinsats till personal inom Stockholms län

2015

PDF icon  STAD rapport 58100 % ren hårdträning i Stockholms län - En implementeringsstudie av dopningsprevention på träningsanläggningar

PDF icon STAD rapport 57- Cannabisprevention för ungdomar - En uppföljningsstudie med yrkesgrupper som möter ungdomar i Stockholm

IQ-rapport 2015:3 - Fyller reklamen glasen?

2014

PDF icon STAD rapport 56 – Varning på stan? – en studie av promillehalter hos unga vuxna i Stockholm citys nöjesliv

PDF icon STAD rapport 55– ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013

IQ-rapport 2014:4 - Studentliv och alkoholkultur

2013

PDF icon STAD rapport 54 – Narkotikarelaterad dödlighet i Stockholms län 1994-2012 - Om den aktuella utvecklingen med fokus på 2012

PDF icon STAD rapport 53 – EN STOR STARK, TACK – om ungdomars möjligheter att köpa starköl på restauranger i Stockholm våren 2013 (studie nummer 6)

PDF icon STAD rapport 52 – Cannabisprevention bland ungdomar – En enkätundersökning med yrkesgrupper som möter ungdomar i Stockholm

2012

PDF icon STAD rapport 50 – Ansvarsfull alkoholservering -effekter på våldsbrottsligheten i landets kommuner

PDF icon STAD rapport 49 – Implementeringen av Ansvarsfull alkoholservering i sex kommuner

PDF icon STAD rapport 48– Spridning och implementering av Ansvarsfull alkoholservering i landets kommuner

PDF icon STAD rapport 47 – Studentanpassad utbildning i ansvarsfull alkoholservering

2011

PDF icon STAD rapport 46 – För full för att bli serverad

PDF icon STAD rapport-45Det är hårt att leva la dolce vita…” -en enkätundersökning om alkohol, narkotika och sexuellt riskbeteende i en grupp HBT-personer i Stockholm

PDF icon STAD apport 44 – Effektutvärdering av Örebro preventionsprogram (ÖPP)

2010

PDF icon STAD rapport 43– Barn i missbruksmiljö: en studie kring policy och praktik på svenska skolor.

2009

PDF icon STAD rapport 42 – ”Och den ljusnande framtid är vår”

PDF icon STAD rapport 41– Ansvarsfull alkoholservering och liknande metoder – utbredning och metodefterlevnad 2007 och 2008

PDF icon STAD rapport 40 – Alkoholvanor bland gymnasieelever i Stockholms län våren 2009

PDF icon stadrapport 39 – Uppskattad AAS förekomst bland tränande på gym

PDF icon stadrapport 38 – Ansvarsfull alkoholservering och liknande metoder – utbredning och metodefterlevnad

2008

PDF icon STAD rapport 36 – Alkohol och studentfester – en studie av ungdomars berusningsgrad och alkoholkonsumtion på studentfester på gymnasiet i Stockholms city under våren 2008.

PDF icon STAD rapport 35 – Kartläggning av dopningsförekomst bland gymtränande i Stockholms län.

PDF icon STAD rapport 34 – Studie om svenska folkets användning av dopningspreparat.

PDF icon STAD rapport 33– Alkoholvanor bland ungdomar och unga vuxna i Stockholms län.

PDF icon STAD rapport 32 – Resultat från två utvärderingar av preventionsprogrammet PRIME For Life.

Äldre rapporter

PDF icon STAD rapport 31 – En stor stark, tack! En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Stockholm våren 2007 (studie nr 5).

PDF icon STAD rapport 30 – Effekter av kunskapsspridning kring förebyggande insatser mot riskfylld alkoholkonsumtion på vårdcentraler i Stockholm.

PDF icon STAD rapport 29 – Alkoholprofilen är en webbplats som har utvärderats av STAD med avseende på om deltagarna har förändrat sina vanor.

PDF icon STAD rapport 28 – FAMILJEPROGRAMMET STEG-FÖR-STEG Resultat från baslinjemätning och uppföljning I. 2005.

PDF icon STAD rapport 27 – EN STOR STARK IV. I vilken utsträckning nekar krogpersonal alkoholservering till underåriga i Stockholm? En uppföljande studie 2004.

PDF icon STAD rapport 26 – Steg för steg: En pilotstudie av ett familjeinriktat program för att förebygga problem med alkohol och andra droger hos ungdomar.

PDF icon STAD rapport 25 – PRIME For Life, rapport II: Uppföljning av gymnasieelevers och värnpliktigas alkoholvanor fem månader efter genomgången kurs.

PDF icon STAD rapport 24 – Åldersgränskampanj i Stockholms kommun april 2003: En studie av effekter på alkoholservering på krogen till ungdomar i Skärholmens polisdistrikt.

PDF icon STAD rapport 23– Prime for Life i gymnasiet, I: Förändringar i alkoholrelaterade frågor bland elever som deltagit i kursen Prime for Life. Utvärderingar av skillnader mellan olika grupper. 2002.

PDF icon STAD rapport 22 – Partydroger på Stockholms krogar: En djupintervjustudie med polis, krögare och ordningsvakter. 2002.

PDF icon STAD rapport 21– Dags att gå hem?: En uppföljande studie av servering av berusade kroggäster i Stockholm. 2001.

PDF icon STAD rapport 20 – Droger på krogen: En kartläggning av narkotikasituationen på Stockholms Krogar.

PDF icon STAD rapport 19 – Alkoholprevention i primärvården: En studie om patienters alkoholvanor och inställning till frågor om levnadsvanor i Jämtland.

PDF icon STAD rapport 18 – Alkoholprevention i primärvården: En studie om patienters alkoholvanor och inställning till frågor om levnadsvanor i en Stockholmsförort.

PDF icon STAD rapport 17 – Hur lätt är det för ungdomar i Åkersberga att få tag i alkohol? En intervjustudie av nyckelpersoner i Åkersberga, vilka i sitt vardagliga liv har stor kontakt med ungdomar.

PDF icon STAD rapport 16 – En stor stark III. En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Stockholm våren 2001.

PDF icon STAD rapport 15– Befolkningens attityder till alkoholservering på restauranger.

PDF icon STAD rapport 14 – För full för en öl. En uppföljande studie av servering till berusade gäster på Stockholms restauranger.

PDF icon STAD rapport 13 – Fem års samverkan – möjligheter och hinder. En intervjustudie med nyckelpersoner från myndigheter och restaurangbransch i Stockholm.

PDF icon STAD rapport 12 – Unga vuxna – dricker mest, langar mest. En fokusgruppsintervjustudie med unga vuxna i åldern 18-25 år.

PDF icon STAD rapport 11 – Folkölskampanjen i Vasastan. En intervention riktad till livsmedelshandlare och föräldrar med syfte att begränsa tillgängligheten till folköl för ungdomar.

Rapport 10 – Idéer om lokala förebyggande insatser mot ungdomsmissbruk i Kista. En intervjuundersökning bland personer verksamma i området. (Finns endast i tryckt form).

PDF icon STAD rapport 9 – Serveringsrutiner och policyfrågor. En fokusgruppsintervjustudie med restaurangpersonal.

PDF icon STAD rapport 8 – Attityder och uppfattningar om narkotikasituationen på restauranger i Stockholms city. En intervjustudie med dörrvakter, restaurangpersonal och polis. 1999.

PDF icon STAD rapport 7 – En stor stark, tack II. En studie av ungdomars möjlighet att bli serverade starköl på restauranger i Stockholm. 1999.

PDF icon STAD rapport 6 – Konflikter i tonårsfamiljer. Målgruppsanalys med tonårsföräldrar och tonåringar. 1998.

PDF icon STAD rapport 5 – Vykort till tonårsföräldrar. Metod för alkoholförebyggande arbete? 1998.

PDF icon STAD rapport 4 – Några folköl är väl inte så farligt… Studie av legitimationskontroll vid inköpsförsök i livsmedelsaffärer. 1998.

PDF icon STAD rapport 3 – Vad tycker ungdomar om Vägskäl? Fokusgruppsintervjustudie med högstadieelever. 1997.

PDF icon STAD rapport 2 – Servering av alkohol till berusade på Stockholms restauranger. Studie om överservering. 1997.

PDF icon STAD rapport 1 – En stor stark tack! Studie av legitimationskontroll på restauranger våren och hösten 1996.