Nyheter

Forskningsprojekt i samarbete med UM

Under 2016 genomförde STAD med medel från Folkhälsomyndigheten ett förberedande forskningsprojekt med det långsiktiga målet att utveckla ett systematiskt alkohol- och drogförebyggande arbete i samarbete med ungdomsmottagningar i Stockholm. Folkhälsomyndigheten har beviljat fortsatta medel till projektet under 2017-2019.

Några av Stockholms ungdomsmottagningar medverkade i kartläggningsarbetet under 2016, dels genom att delta i intervjuer och dels genom att hjälpa oss med en enkätundersökning bland besökande ungdomar. Dessa intervjuer och enkäter har sedan analyserats med syfte att identifiera behov och utvecklingsvägar avseende systematisering kring alkohol- och drogförebyggande arbete. En rapport kommer att vara tillgänglig i början av hösten 2017.

Analyserna resulterade i tre utvecklingsområden som alla har sin grund i kartläggningsarbetet. De två första områdena avser:

I. Standardiserad kunskapsbas gällande alkohol och droger där syftet är att ta fram en kort utbildning för personalen t.ex. genom föreläsning, e-utbildning eller skriven information.

II. Samarbete med skolan där syftet är att systematisera den information kring alkohol och droger som används vid studiebesök av grundskolans årskurs 8.

Den tredje delen av arbetet under 2017-2019 kommer att utgöras av en randomiserad studie av en webbaserad intervention riktad till unga högkonsumenter av alkohol. Det är en kort webbaserad intervention med integrerad återkoppling kring alkoholkonsumtion och alkoholrelaterat sexuellt riskbeteende. Målgruppen för effektstudien är unga vuxna i åldersgruppen 18-23 år.

 

Finansiering: Projektet finansieras av Folkhälsomyndigheten.

För mer information, kontakta Anna Strandberg eller Pia Kvillemo.