Alkohol, droger och sexuell hälsa

I projektet Alkohol, droger och sexuell hälsa studeras riskbeteenden och relaterade hälsoproblem bland unga som besöker ungdomsmottagningar. Projektet genomförs i samverkan med ungdomsmottagningar i Stockholms län och finansieras av Folkhälsomyndigheten. Under 2016 genomfördes en kartläggning av riskbeteenden bland besökare vid 11 ungdomsmottagningar samt organisatorisk beredskap för implementering av ett systematiskt alkohol- och drogförebyggande arbete vid ungdsmottagningarna.

Resultat från kartläggningen visar att 61.7% av de unga som besvarade enkäten (n=328) hade en riskabel alkoholkonsumtion och att 41.8% hade testat andra droger. De som hade en riskabel alkoholkonsumtion hade en signifikant högre grad av sexuellt riskbeteende jämfört med de som inte hade en riskabel alkoholkonsumtion. Unga som gick i skolan, på högskolan eller universitetet hade i lägre grad en riskabel alkoholkonsumtion respektive sexuellt riskbeteende jämfört med de som inte studerade. Resultat från intervjuer med personal på ungdomsmottagningarna visade att de som arbetar på ungdomsmottagningarna är medvetna om kopplingen mellan alkohol och droger och sexuellt riskbeteende och att de är intresserade av att utveckla sin kompetens på området. Brist på tid och resurser är dock faktorer som kan utgöra ett hinder för detta. Resultaten av kartläggningen finns sammanställda i en rapport.

För att stödja det förebyggande arbetet, utifrån kartläggningens resultat, planeras nu framtagande av en webbaserad vägledning för personal som arbetar på ungdomsmottaningar. Vägledningen kommer att ta upp hur man identifierar riskfaktorer kopplade till alkohol och droger och hur man kan stödja och hjälpa unga i riskzon. Utöver det kommer ett webbaserat alkohol- och drogförebyggande program att testas bland unga som har en riskabel alkoholkonsumtion och/eller använder andra droger.

För mer information kontakta: pia.kvillemo@sll.se