Nyheter

5 skäl att avstå från Cannabis och andra droger - material att ladda ner

STAD har på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm tagit fram ett informationsmaterial om cannabis och psykisk hälsa. Materialet presenterar på ett lättfattligt sätt argument för att avstå från cannabis och annan narkotika och är baserat på innehåll som tagits fram inom ramen för SKR:s initiativ Kraftsamling för psykisk hälsa. Informationsmaterialet kan användas i verksamheter där ungdomar och unga vuxna möter professionella, så som vårdcentraler, elevhälsan, studenthälsan, ungdomsmottagningar, skolan och fritidsverksamheter. Materialet kan även användas inom ideell verksamhet, så som idrott och andra fritidsaktiviteter. Text- och bildframställningar finns att ladda ner i följande format:

Affischer, två storlekar (70x100 cm samt A3)

Fil - För din skull 70-100 a (format PP) 

PDF icon - För din skull A3-a2

 

Foldrar/broschyrer, A5, två olika versioner, med respektive utan citat

PDF icon - För din skull A5 folder-a citat2

PDF icon - För din skull A5 folder-a2

PDF icon -  För din skull A5 folder-b2

 

Material för digital spridning (exempelvis via digital skärm i väntrum eller genom sociala medier)

Fil - För din skull digital skärm (format PP)

Fil -  För din skull digital skärm citat (format PP)

PDF icon -  För din skull digital skärm citat2

PDF icon -  För din skull digital skärm2